Generazione allievi O-Sensei

Allievi di O-Sensei Morihei Ueshiba

Lo schema mostra gli allievi principali del Fondatore dell’Aikido Morihei Ueshiba nei vari periodi dei suoi insegnamenti.
Nelle parentesi è indicato l’anno in cui iniziarono a seguire O-Sensei.

 osensei.jpg
O-Sensei Morihei Ueshiba
(1883-1969)

I
Generazione
(1921-1935)

II
Generazione
(1936-1945)

Diretta
discendenza

III
Generazione
(1946-1955)

IV
Generazione
(1956-1969)

Noriaki Inoue
(1921)

B. Tanaka
(1936)

Kissomaru
Ueshiba

Morihiro Saito(1946)

Akira Tohei
(1956)

Isamu Takeshita(1925)

Koichi Tohei
(1939)

Moriteru Ueshiba
Aikido Doshu

Hiroshi Tada
(1947)

Yamada
(1957)

Kenji Tomiki
(1925)

Tentyu
(1939)

 

S. Arikawa
(1947)

Katsuaki Asai
(1958)

Hisao Kamata
(1929)

Minoru Hirai
(1940)

 

Shoji Nishio
(1951)

Kazuo Chiba
(1958)

Iwata
(1930)

Osawa
(1940)

 

S. Yamaguchi
(1951)

Seichi Sugano
(1959)

K. Funahashi
(1930)

K. Sunadomari
(1942)

 

M. Hikitsuchi
(1951)

Mitsunari Kanai
(1959)

M. Mochizuchi
(1930)

Tadashi Abe
(1942)

 

M. Noro
(1951)

M.Saotome
(1959)

M. Hashimoto
(1931)

 

 

Seiseki Abe
(1952)

S.Maruyama
(1959)

Murashige
(1931)

 

 

N. Tamura
(1953)

Terry Dobson
(1960)

Shirata
(1931)

 

 

Kuroiwa
(1954)

Ichihashi
(1960)

T.Yukawa
(1931)

 

 

Kobayashi
(1955)

S. Masuda
(1960)

Yonekawa
(1931)

 

 

Andrè Nocquet
(1955)

M. Suganuma
(1962)

Gozo Shioda
(1932)

 

 

 

S. Imaizumi
(1962)

Z.Akazawa
(1933)

 

 

 

K. Maruyama
(1962)

Hisa Takuma
(1935)

 

 

 

Seshiro Endo
(1962)

 

 

 

 

Kenji Shimizu
(1963)

 

back to top